A | A | A

Europarådet

Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Som medlem i Europarådet forplikter statene seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes gjennom ulike tilsynsordninger. Read more

Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet. Som et av de ti europeiske land som grunnla Europarådet, støtter Norge arbeidet til organisasjonen på ulike områder. Read more

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Kommiteen består av utenriksministrene fra alle 47 medlemstatene. Read more

Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus. Read more

Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 318 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng. Read more

Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Thorbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister, utenriksminister og stortingspresident, har siden september 2009 vært Europarådets generalsekretær. Parlamentarikerforsamlingens velger Europarådets generalsekretær ved hemmelig avstemming. Read more

Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Read more

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ. Kommisjonen gir juridisk assistanse ved lovgivningsarbeid, særlig ved utforming av grunnlover eller andre sentrale lover. Den arbeider også med generelle juridiske spørsmål av betydning for utviklingen av demokrati og rettstat. Read more

Europarådet har mange komiteer og ekspertgrupper som jobber tematisk med ulike prioriteringsområder som torturforebygging, menneskehandel og antikorrupsjonsarbeid. Disse behandler typisk saker som senere kommer opp i Ministerkomiteen. Read more

Europarådet er en viktig samarbeidspartner for EØS-midlene og bistår med ekspertise innen sine kjerneområder – menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper. Read more

Menneskerettighetsfondet ble opprettet etter norsk initiativ i 2008. Målet er å sørge for finansiell støtte til prosjekter som hjelper medlemsland med å følge opp dommene fra EMD. Read more

I 2011 inngikk Norge og Europarådet en rammeavtale for frivillige bidrag til Europarådets egne aktiviteter innenfor kjerneområdene: arbeidet for å styrke menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Avtalen benyttes til å kanalisere midler fra ulike budsjettposter. Read more