A | A | A

Kort presentasjon av Europarådet

Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe

Som medlem i Europarådet forplikter statene seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes gjennom ulike tilsynsordninger.

Europarådet ble opprettet i London den 5. mai 1949 og er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene. Den har sitt sete i Strasbourg i Frankrike.

Organisasjonen har i dag 47 medlemsstater med til sammen 800 millioner innbyggere. Alle europeiske land, med unntak av Hviterussland, er medlemmer. I tillegg har Canada, Japan, Mexico og USA samt den Den hellige stol observatørstatus.

Europarådet skal bidra til å sikre respekt for menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i hele Europa, og er det fremste forum for regelverks- og standardutvikling på disse områdene. Organisasjonens samarbeidsområder er vidtspennende og omfatter i dag også ulike spørsmål som støtter opp under de tre kjerneområdene, bl.a. samarbeid med andre internasjonale organisasjoner og regioner, likestilling, interkulturell dialog, utdanning, lokaldemokrati, utvikling av internasjonale standarder innen kultur, media, sosiale spørsmål, helsevern, miljø- og landskapsvern, barne- og ungdomsspørsmål og idrett.

Arbeidet i Europarådet har resultert i et nettverk av internasjonale avtaler og konvensjoner. Europarådet forvalter over 200 konvensjoner og avtaler innenfor rettslig samarbeid og kriminalitetsbekjemping, menneskerettigheter, lokaldemokrati, kultur, utdanning, helse, sosiale og økonomiske spørsmål.

Et av Europarådets viktigste resultat er vedtakelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som danner grunnlaget for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Domstolens rettspraksis har fått stor betydning for utviklingen av menneskerettighetenes stilling i Europa.

Europarådet har også oppnådd at ingen av medlemsstatene lenger benytter dødsstraff.

Formannskapet i Europarådet går på omgang mellom medlemsstatene hvert halvår. Norge hadde sist formannskapet fra mai til november 2004.


Bookmark and Share